Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Maddshoes.eu obowiązujący od dnia 01.grudnia 2021 roku

§1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.stevemadden.pl jest prowadzony przez FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6, budynek D, 02-134 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621116, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010994164, numer Regon: 364630880.
  Dane kontaktowe
  Adres pocztowy:

   

 2. FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o.

  ul. 1 Sierpnia 6, budynek D, 02-134 Warszawa
  Adres poczty elektronicznej:
  info@stevemadden.pl

  Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT u dołu strony internetowej www.stevemadden.pl (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6, budynek D, 02-134 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621116, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:

  7010994164, numer Regon: 364630880.


  Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.stevemadden.pl
  Konsument/Klient – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sklepem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie
  Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sklepu przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień.
 4. Klient korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do zachowania dobrych zwyczajów, przestrzegania ogólnie przyjętych zasad poszanowania dóbr osobistych osób trzecich, niezakłócania funkcjonowania Sklepu, korzystania z wszelkich treści zawartych w Sklepie tylko w zakresie własnego użytku osobistego. 
§2 Rejestracja i logowanie
 1. FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.stevemadden.pl
 2. Klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 3. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania oferty Sklepu i składania zamówień, to:
  Sprzęt komputerowy połączony z internetem,
  Posiadanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  Posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej zamówienia
 1. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać produkty na stronie Sklepu internetowego, i  także zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 4. W trakcie rejestracji klienta na stronie Sklepu, wymagane jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, jak również udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mailto: info@stevemadden.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 6. FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 100-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
3 Składanie zamówień
 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w Sklepie www.stevemadden.pl przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24/h dobę przez siedem dni w tygodniu. 
 2. W celu dokonania zakupu na stronie sklepu www.stevemadden.pl potrzebne jest skompletowanie asortymentu z użyciem Koszyka, wybrać metodę płatności i rodzaj dostawy i potwierdzenie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar.
 1. Sklepie internetowy www.stevemadden.pl realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.stevemadden.pl w trakcie składania zamówienia,
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta i wysłanie drogą elektroniczną potwierdzenia ze strony Sklepu przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży przez strony.
 4. Klient, który wybrał płatność z góry, powinien dokonać zapłaty w ciągu 12 godzin od otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia. W przypadku braku zarejestrowania wpłaty na koncie Sklepu, w powyżej wskazanym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
§4 Ceny towarów
 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu www.stevemadden.pl  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Z kolei całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia i one są zawarte w Koszyku, w podsumowaniu. 
 2. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
§5 Sposoby płatności
 1. Rozliczenia wszystkich transakcji dokonywane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Stripe.
 2. Przy wyborze „przelew tradycyjny” Klient opłaca wartość zamówienia dokonując przelewy odpowiedniej wartości środków na konto bankowe Sklepu.
 3. Przy wyborze „płatność przy odbiorze” Klient opłaca wartość zamówienia przy odbiorze przesyłki.
§6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.stevemadden.pl są dostarczane według dostępnych możliwych sposobów wysyłki które są opisane w momencie składania zamówienia.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany do miejsca Klienta wskazanego podczas składania zamówienia. 
 3. Czas realizacji dostawy towaru może się różnić, w zależności od wybranego sposobu dostawy. Zazwyczaj wynosi od 1 do 4 dni roboczych.
 4. Klient Sklepu, wyraża zgodę poprzez akceptację tego regulaminu, na otrzymywanie dokumentu zakupu (faktura PDF) w formie elektronicznej na adres email podany przy składaniu zamówienia. 
§7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 100 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 100 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie dowodu zakupu i formularza zwrotów.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 5. a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 6. b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 7. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, budynek D, 02-134 Warszawa, Polska z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@stevemadden.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania w formie pdf na stronie Sklepu.
 8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 100 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 100-dniowego terminu na adres: DTW Logistics, ul. Sochaczewska 98C 05-870 Błonie, Polska z dopiskiem „Steve Madden - Zwrot”. 
 10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 100 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 12. Zwrot płatności, po otrzymaniu towaru, zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
§8 Reklamacje

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad produkcyjnych, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu. 

Procedura rozpatrywania reklamacji:

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie i wysyłając towar na adres magazynu, tj. DTW Logistics, ul. Sochaczewska 98C 05-870 Błonie, Polska, z dopiskiem „Steve Madden – reklamacja”.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w punkcie 1 niniejszych warunków.
 4. Reklamację rozpatrzy się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 100 dni od dnia dostarczenia towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
  1. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/.
  2. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  4. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. do kontaktu z klientami to: info@stevemadden.pl
  5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
§9 Dane osobowe i polityka prywatności

Administratorem danych osób, składających zamówienia, dokonujących zapisu na newsletter, właścicieli kont na stronie www.stevemadden.pl a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe, jest FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6, budynek D, 02-134 Warszawa.

 1. Administrator przetwarza następujący zakres danych:
  a) dane adresowe (adres miejsca zamieszkania, adres dostawy produktu, adres e-mail, numer telefonu),
  b) dane identyfikujące (imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia, płeć, numer konta bankowego, ID urządzenia, lokalizacja).
 2. Dane wskazane w ust. 3 powyżej, stosowane są w następujących celach:
  a) składania, realizowanie i rozliczanie zamówień,
  b) procedura reklamacyjna,
  c) zapis na newsletter (za zgodą Klienta),
  d) informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),
  e) rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),
 3. Administrator, dla realizacji wskazanych wyżej celów, działa w oparciu o zgodę Klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z Klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, wniosek lub prośbę Klienta, którego dane dotyczą.  Administrator przetwarza również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – Administratora lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.
 4. Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:
  a) firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom,
  b) stronom serwisów społecznościowych, celem łatwiejszego dostępu do Klienta i optymalizacji usług
  c) serwisom pomagającym Administratorowi w optymalizacji usług i zapewnieniu indywidualnemu Klientowi satysfakcjonującej oferty
  d) partnerom Administratora, w tym spółkom produkcyjnym, członkom grupy kapitałowej Administratora – celem optymalizacji produkcji, dostawy oraz wykonywania procedury gwarancyjnej.
  Administrator z każdym z wymienionych wyżej podmiotów zawiera umowę o powierzeniu przetwarzania danych. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez wskazane podmioty.
 1. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i w czasie uzasadnionym współpracą z Klientem.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu.
 3. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi.
 4. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.
 5. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez przepisy prawa.
 6. Brak zgody na którąkolwiek z czynności przetwarzania nie powoduje automatycznie braku możliwości korzystania z usługi oferowanej przez Administratora, której ta czynność przetwarzania nie dotyczy.
 7. Administrator, za zgodą Klienta, wykorzystuje dane do zautomatyzowanego przetwarzania danych, celem optymalizacji oferty dla zindywidualizowanego Klienta (profilowanie). Profilowanie polega na śledzeniu koszyka Klienta, jego ruchu w e-sklepie. Następnie dane przekazywane są do systemów, gdzie Klient – w ramach preferencji. Administrator wykorzystuje również silnik rekomendacyjny, który sugeruje Klientom produkty w oparciu o przeglądane oferty.
 8. Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Search
Close

navrhované kategórie

Twój koszyk

ZAMKNIJ

Twój koszyk jest pusty.